Geo-potenciali

Zaradi značilne geološke zgradbe, ti več kot 5000 m globoki alpski predgorski bazeni – severni Molasni bazen in južni Padski bazen – predstavljajo potenciale za naravne vire ter za podzemno skladiščenje, t.i. geo-potenciali ali podpovršinski potenciali. V luči trenutnega razvoja, ki je usmerjen na zniževanje toplogrednih plinov, predvsem z uporabo obnovljivih virov energije, prihajajo omenjeni geo-potenciali vse bolj v središče pozornosti strokovnjakov in širše javnosti. Zaradi povečane rabe geotermalne energije, skladiščenja goriv, proizvedenih s pomočjo vetrnih in sončnih virov energije za reševanje problemov in kjer možno skladiščenja CO2 se poveča obremenitev podpovršja, kar lahko omeji možnosti uporabe »klasičnih« podpovršinskih virov kot so podzemna voda, nafta ali zemeljski plin.

Krepitev lokalne, okolju prijazne energetske ponudbe in povpraševanja s povečano rabo in trajnostnim upravljanjem teh geo-potencialov bo omogočilo znatno dodano vrednost lokalnemu gospodarstvu. Zagotavljanje obsežnih meddržavnih informacij o geologiji podpovršja bo omogočilo optimizirano izkoriščanje in zmanjševanje tveganja napačnega razvoja rabe virov.

Ekonomsko uspešna in trajnostna raba podpovršinskih virov zahteva uravnotežen pristop do rabe razpoložljivih geo-potencialov, v katerem je potrebno upoštevati potencialne nevarnosti in tveganja kot je npr. inducirana seizmičnost. Podrobno poznavanje geološke zgradbe je temelj raziskav.

GeoMol is funded by the Alpine Space Programme
as a part of the European Territorial Cooperation 2007-2013